STRUKTUR ORGANISASI
  RSJD DR. RM. SOEDJARWADI
 
  Data per-Tanggal 24.06.2019
   
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI
dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650526 199703 1 006
TMT Jab. 26-04-2013
           
               
       
 
KASUBBAG TATA USAHA
TRI SUTARMI, SKM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810504 200604 2 010
TMT Jab. 05-11-2018
 
KASI PELAYANAN MEDIS & NON MEDIS

(-)
NIP.
TMT Jab. --
 
KASI KEPERAWATAN
PARJIYANA, S.Kep,Ns,MMR
Pembina (IV/a)
NIP. 19670404 198703 1 005
TMT Jab. 29-03-2007
 
KASI PENUNJANG MEDIS & NON MEDIS
Drs. JULI SANTOSO, Apt.MMR
Pembina (IV/a)
NIP. 19680705 199803 1 013
TMT Jab. 29-03-2007
   
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL